Ziek is ziek. Ook tijdens je vakantie!

Home » Blog » Ziek » Ziek is ziek. Ook tijdens je vakantie!
08 september 2023

Vanaf 1 januari 2024 dan toch. Want wie in het verleden ziek werd tijdens de jaarlijkse zomersluiting of kerstvakantie van het SCK CEN was die vakantiedagen kwijt. Nu komt daar verandering in. Die vakantiedagen kan je dan op een later tijdstip opnemen.
HRM en de vakbonden moeten hierover nog praktische afspraken maken die dan in het arbeidsreglement komen, maar in grote lijnen komt het hier op neer:

Nog enkele details en uitzonderingen:

Op te nemen in de 24 maanden na vakantiejaar

Werknemers wier arbeidsovereenkomst langdurig geschorst is wegens volgende redenen: een arbeidsongeval, een beroepsziekte, een gewone ziekte, een gewoon ongeval, een moederschapsrust of een (vervangend) vaderschapsverlof, een geboorteverlof, een adoptieverlof, een profylactisch verlof, een verlof voor pleegzorg of een pleegouderverlof en die er dus niet toekomen om hun recht op jaarlijkse vakantie van 4 weken, opgebouwd tijdens het vakantiedienstjaar van 2022, op te nemen in het vakantiejaar 2023, zouden deze vakantiedagen moeten kunnen overdragen gedurende een periode van 24 maanden na het vakantiejaar. Ze kunnen deze vakantiedagen dan opnemen in die periode van 24 maanden. Dit wil zeggen dat zij voor de daarop volgende vakantiejaren, bijv. vakantiejaar 2024, soms tot 8 weken vakantie zullen kunnen opnemen. Uiteraard wordt de vakantie altijd in overleg met de werkgever gepland en opgenomen. Het ACV verdedigt deze plannen zodat dit een recht wordt voor alle werknemers!

Geen aanrekening op vakantiegeld in vakantiejaar

Vandaag gebeurt een aanrekening van het overeenstemmende vakantiegeld op de uitkeringen van de mutualiteit in december van het vakantiejaar, indien men in de loop van december nog steeds “arbeidsongeschikt” is of de arbeidsovereenkomst nog geschorst is wegens een van de redenen vermeld in de opsomming hierboven. Als het ACV hun plannen kan doorvoeren, zou deze regeling worden afgeschaft. In dat geval zouden werknemers die hun vakantie door ziekte of ongeval of een van hoger genoemde redenen niet kunnen opnemen tijdens het vakantiejaar, in december (bedienden) toch hun vakantiegeld krijgen. De arbeiders zouden hun vakantiegeld van de vakantiekassen ontvangen in de loop van de maanden mei-juni van het vakantiejaar.

In die zin zou het vakantiegeld (enkel vakantiegeld) voor de niet opgenomen dagen een voorschotbetaling zijn. Dit betekent dus dat als de werknemers in de loop van de overdrachtsperiode van 24 maanden hun uitgestelde vakantiedagen zouden opnemen, zij hiervoor reeds hun vakantiegeld hebben gehad. Wie zijn vakantiedagen zou uitstellen en overdragen, zet dan best ook het vakantiegeld dat ermee overeenstemt eventjes weg op de spaarrekening. 

Wat bij afwezigheid wegens zwangerschap?

Voor zwangere werkneemsters die langdurig geschorst zijn wegens werkverwijdering zou deze regeling van uitstel en overdracht van vakantie niet gelden. Tenzij dat de werkneemster, aan de hand van een medisch getuigschrift dat aan de werkgever wordt overgemaakt, bewijst dat zij haar vakantie omwille van gezondheidsredenen onmogelijk kan opnemen tijdens de periode van haar werkverwijdering. Dan komt ze ook in aanmerking voor een overdracht van 24 maanden. 

De praktische afspraken voor de werknemers van SCK CEN zullen hierover in het najaar van 2023 gemaakt worden.