Wat doen wij?

Home » Wat doen wij?

Wij verdedigen uw rechten als werknemer zowel op Nationaal als lokaal niveau.

Lokaal niveau: Wat doen wij voor u op het SCK.CEN

De ondernemingsraad is het orgaan waar vakbonden en directie maandelijks samen zitten om de strategie, financiën en beleid van het SCK.CEN te bespreken.
Dit is een informatief orgaan. Vakbonden hebben dus niet direct een impact op het beleid, maar hebben de mogelijkheid vragen te stellen en zich kritisch op te stellen wanneer de directie beslissingen neemt die de werkzekerheid of werkgelegenheid beïnvloeden.
Tevens zitten de vakbonden via dit orgaan jaarlijks samen met de bedrijfsrevisor om de financiële resultaten van het SCK.CEN te analyseren en bespreken.
Vakbonden maken van de OR gebruik om de bezorgdheden van het personeel over te brengen aangaande beleid en projecten.

Ook het CPBW heeft maandelijkse vergaderingen met de directie. In het CPBW bespreken de vakbonden met de directie onderwerpen als veiligheid, welzijn, preventie, camerabewaking, verkeer, etc.
De vakbondsvertegenwoordiging brengt hier bij regelmaat suggesties aan om de werkcondities van het personeel te verbeteren. Tevens volgen zij op of de werkgever wel altijd alle wettelijke normen respecteert.
In de schoot van het CPBW zijn er vele werkgroepen die specifieke onderwerpen behandelen in samenspraak met vertegenwoordigers van de directie.

In de syndicale delegatie zitten de meest ervaren vakbondsleden. Zij onderhandelen met de directie voor de CAO, de loon en arbeidsvoorwaarden.
Maar de syndicale delegatie komt ook samen met de directie om conflict situaties te bespreken en op te lossen.

Onze ACV-BIE afdeling heeft een waarnemer in de RvB. Gepensioneerd SCK werknemer Herman Vermeulen volgt de vergaderingen van de RvB mee. Enkel in persoonlijke dossiers, personeelsdossiers of als de vergoedingen van de directie worden besproken, moet onze waarnemer tijdelijk de vergadering verlaten.

Onze ACV-BIE vertegenwoordigers zetelen in werkgroepen met leden van of vertegenwoordigers van de directie, om uw belagen te verdedigen in specifieke domeinen. We lijsten hier enkele van de meest actuele werkgroepen op.


Nationaal niveau: Wat doet ACV voor u?

ACV is vertegenwoordigd in de NAR. Hun taken zijn het uitbrengen van adviezen of het formuleren van voorstellen betreffende sociale vraagstukken, aan de Belgische regering en/of parlement. Het geven van adviezen over bevoegdheidsconflicten tussen paritaire comités. Collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten voor het geheel van de economische bedrijvigheid of voor één van de bedrijfstakken.

ACV neemt deel aan het IPA. Dit is een sectoroverschrijdend programmatie- of kaderakkoord dat de vertegenwoordigers van de sociale partners uit de privésector afsluiten om de 2 jaar. Vaak wordt de federale regering als derde partner nauw bij de onderhandelingen betrokken. De afspraken die de partners maken in een IPA houden steeds een programmatie in voor de volgende twee jaren. Het belangrijkste element van dit akkoord is het bepalen van de loonnorm zoals die is voorzien in de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. Daarnaast komen er in een interprofessioneel akkoord ook afspraken voor met betrekking tot de vorming van werknemers, de arbeidsomstandigheden, de tewerkstellingsinspanningen, de arbeidsduur, het einde van de loopbaan, enz.

Met als basis een IPA akkoord, sluiten de werknemers en werkgevers een sector CAO af voor de bedrijven uit de scheikunde sector. De bedrijven worden vertegenwoordigd via Essenscia als overkoepelende organisatie. Aan onze kant zitten de vakbonden aan de onderhandelingstafel.
In de sector (PC 207) moet men rekening houden met de beperkingen opgelegd door het IPA, zoals de loonnormwet, maar kan men vaak betere condities bekomen voor andere arbeidsvoorwaarden. Zoals bvb fietsvergoedingen, pensioenvoorwaarden, verloven, anciënniteit, tijdskrediet, etc.
Met Frank Vandervoort heeft het SCK.CEN ook een rechtstreekse vertegenwoordiger in dit orgaan. Hij neemt deel aan de vergaderingen van de scheikunde sector op de hoofdzetel van ACV Brussel.